Verkoop - Verhuur / Sales - Rental

Automatisatie / Automation

Optimaliseren / Refurbish

Herstellingen / Repairs

Verkoop - Verhuur / Sales - Rental

Met DDIAS beschikken we ook over een verkoop en verhuur:
Zo kunnen we jullie nu al enkele doseerpompen en dubbele filter units aanbieden.

Meer info volgt later maar aarzel niet om deze info sneller te vragen.
info@ddias.be

 

 

With DDIAS we also have sales and rental options:
For example, we can already offer you Single Dosing Pumps and Double Filter Units.

More info will follow later but don’t hesitate to ask for this info sooner.
info@ddias.be

Automatisatie / Automation

Automatisatie is één van de belangrijkste specialiteiten van DDIAS, hier ligt dan ook ons passie en focus.

Wij trekken automatisatie door in alle aspecten:

 • Schema’s tekenen (EPLAN)
 • Elektrische kasten bouwen
 • Bekabeling / installatie op de werkvloer
 • PLC – sturingen: (Siemens S7 en TIA-portal)
 • Elektro – pneumatisch
 • Elektro – hydraulisch

PLC-sturingen:
Bij automatisering speelt PLC-sturingen een belangrijke rol.

DDIAS is in staat diverse merken en systemen te integreren.

 • Safety PLC’s reageren op fouten en zorgen voor de interactie met noodstoppen, hekbewaking, tweehandenbediening, lichtschermen, …
 • Frequentiesturingen regelen de snelheid van motoren (PID regeling op debiet, niveau, …)
 • Barcode / DMC / RFID herkenning en aansturingen (lezen en verwerken)
 • De communicatie tussen verschillende PLC’s (systemen), MRP-ring, remote connecties, …
 • Voor niveau-, debiet-, druk-, gewicht-, troebelheid-, temperatuur-, … metingen kunt u bij ons ook altijd terecht.
 
 

Automation is one of the most important specialties of DDIAS. This is our passion and focus.

We extend this automation in all aspects:

 • Drawing electric scheme (EPLAN)
 • Build electrical cabinets
 • Cabling / installation on the work floor
 • PLC controls: (Siemens S7 and TIA portal)
 • Electro – pneumatic
 • Electro – hydraulic

PLC controls:

PLC controls have an important role in automation.

DDIAS is able to integrate various brands and systems.

 • Safety PLCs react to errors and ensure interaction with emergency stops, gate monitoring, two-hand operation, light curtains, …
 • Frequency controls regulate the speed of motors (PID control on flow, level, …)
 • Barcode / DMC / RFID recognition and control (reading and processing)
 • Communication between different PLCs (systems), MRP ring, remote connections, …
 • You can always contact us for level, flow, pressure, weight, turbidity, temperature, … measurementse

Optimaliseren / Refurbish

Optimaliseren van een oude installatie naar een nieuw modern besturingssysteem is voor ons geen probleem. Zo verbouwen we uw installatie graag in nauwe samenspraak om uw wensen te bereiken. Hierbij zullen we nagaan welke componenten nog voldoen en welke we beter vervangen. We herwerken dan de elektrische schema’s en stoppen de software in een nieuw jasje. Na de samenwerking met DDIAS zal uw opgeknapte installatie weer voldoen aan al uw wensen.

 • Reserve onderdelen niet meer verkrijgbaar?
 • De installatie doet het niet meer volledig?
 • Bepaalde componenten werken niet meer?
 • De elektrische schema’s zijn verloren geraakt?
 • Een aanpassing/uitbreiding nodig in de installatie?
 • Veiligheid voldoet niet meer volgens gewenste normen?
 • De installatie van op afstand bedienbaar maken?
 
 

Refurbishing an old installation to a new, flashy operating system is no problem for us. For example, we are happy to renovate your installation in close consultation to achieve your wishes. We will check which components are still good and which components might need replacement. We then redraw the electrical drawings and redesign the software. After the cooperation with DDIAS, your refurbished installation will again meet all your wishes.

 • Spare parts no longer available?
 • The installation no longer works completely?
 • Certain components no longer work?
 • The electrical drawings have been lost?
 • Need an adjustment / extension in the installation?
 • Safety no longer meets the desired standards?
 • Make the installation remotely operable?

Herstellingen / Repairs

Herstellingen aan uw installatie of machine behoort tot één van onze vele mogelijkheden.

Als gaat het om een elektrisch, pneumatisch of software probleem is onze all-round kennis een grote troef bij het opsporen en herstellen van storingen.

 • Frequentie sturingen
 • Contactoren
 • Niveaumetingen
 • Analoge signaalomvormers
 • Netwerkproblemen

Voor het onderhoud van uw elektrische installaties of machines kan u steeds beroep doen op onze vakkundige en uitgebreide kennis.

 

 

Repairs to your installation or machine is one of our many options.

When it comes to an electrical, pneumatic or software problem, our all-round knowledge is a great asset in tracing and repairing faults.

 • Frequency controls
 • Contactors
 • Level measurements
 • Analog signal converters
 • Network problems

You can always rely on our professional and extensive knowledge for the maintenance of your electrical installations or machines.